service center 02-493-6565

Shop by

Shop by

share

Event

MEX and BEST brand products group joined and received the high performance label plaque from Ministry of Energy in 2018

เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 63 ที่ผ่านมา ในนามของตัวแทนของเครื่องใช้ไฟฟ้า แบรนด์ MEX ภายใต้ บริษัท เพ็น เค อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานมอบฉลากประสิทธิภาพสูง และได้รับฉลากประหยัดพลังงานหลายรุ่น ในประเภทต่างๆ อาทิ เตาหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊าซปิโตรเลียมเหลว, เตารังสีฟราเรด และประเภทเครื่องดูดควันสำหรับหุงต้ม จากกระทรวงพลังงานโดยมีการส่งเสริมภาคเอกชนให้มีการ ติด “ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง” และมีส่วนสนับสนุนนโยบาย “Energy for all” ในการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ซึ่งเป็นต้นทุนหลักของทุกคนในพิธีมอบฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยท่านสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในงานมอบฉลากประสิทธิภาพสูง โดยมีผู้ประกอบการจากภาคเอกชนที่ได้รับมอบฉลากฯ พร้อมด้วยสื่อมวลชนเข้าร่วมกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

Shopping cart0
There are no products in the cart!
0